Правила прийому

 

 

Правила прийому

до державного навчального закладу

«Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»

на 2017 рік

 

 1. Загальна частина

1.1. Дані правила прийому є обов’язковими для Державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» (далі – ДНЗ «Сумське ВПУБА»).

1.2. До ДНЗ «Сумське ВПУБА» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до ДНЗ «Сумське ВПУБА», який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «Сумське ВПУБА» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційним рівнем:

– кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення у ДНЗ «Сумське ВПУБА» державної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

 1. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Сумське ВПУБА» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Сумське ВПУБА», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Сумське ВПУБА» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому, затверджуються керівником ДНЗ «Сумське ВПУБА» за погодженням з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Сумське ВПУБА», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Сумське ВПУБА» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників до ДНЗ «Сумське ВПУБА», що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ДНЗ «Сумське ВПУБА» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

Перелік професій, за якими проводиться підготовка

Код професії

Назва професії

Ліцензований обсяг

Державне замовлення, усього

У тому числі:

на базі повної загальної середньої освіти (ТУ)

на базі базової загальної середньої освіти

з отриманням повної середньої освіти (СПТУ)

без отримання повної середньої освіти (ПТУ)

1

2

3

4

5

6

7

7212

7212

Електрогазозварник

Електрозварник ручного зварювання

90/

60

30

30

7212

Електрогазозварник

90

30

30

7231

8322

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

120/

90

90

30

60

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

120

30

30

7212

7122

Електрозварник ручного зварювання

Муляр

60/

60

30

30

7272

8271

8229

Контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів)

Контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів)

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

30

30

30

Всього

240

120

120

Обсяг державного (регіонального) замовлення

на підготовку кваліфікованих робітників

у 2017 році за напрямками економічної діяльності

з/п

Напрямок підготовки

Державне замовлення

1.

Загальні професії електротехнічного виробництва

90

2.

Автомобільний транспорт

120

3.

Громадське харчування

30

ВСЬОГО:

240

Ліцензійний обсяг на підготовку слухачів за професією «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)»

Код професії

Назва професії

Ліцензований обсяг

1

2

3

8322

«Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)»

20

Всього

20

Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 1. Документи для вступу

3.1. Вступники первинної професійної підготовки подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Сумське ВПУБА» із зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

– паспорт (копію) або свідоцтво про народження (копію) – для осіб, які за віком не мають паспорта;

– документ про освіту (оригінал);

– документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти) (оригінал або його завірену копію);

– медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-у – оригінал або її завірену копію);

– медичну довідку 025-ю (для юнаків);

– медичну довідку про щеплення;

– 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;

– довідку про ідентифікаційний номер;

– довідку про сімейний стан;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Слухачі професійно-технічного навчання за професією «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» до навчального закладу ДНЗ «Сумське ВПУБА» подають наступні документи:

 • заява про зарахування,
 • договір,
 • копія паспорту (1, 2, 11 стор.),
 • документи про освіту (оригінал або його завірена копія),
 • медична довідка,
 • копія ідентифікаційного номеру,
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір про гарантоване працевлаштування).

3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку занять.

 1. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Сумське ВПУБА» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

– за рейтинговим списком вступників;

– за результатами середнього бала про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

– за результатами співбесіди;

– упровадження інших критеріїв відбору, що не суперичить законодавству України.

4.2. Прийом громадян до ДНЗ «Сумське ВПУБА» здійснюється відповідно до державного (регіонального) замовлення та угод з юридичними і фізичними особами у порядку, установленому чиним законодавством на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за №823 /23355 та правил прийому до ДНЗ «Сумське ВПУБА».

4.3. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у вищому професійному училищі.

4.5. Учні ДНЗ «Сумське ВПУБА», які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.6. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.7. На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професіями учнів ВПУ, які завершили навчання на ІІ ступені і мають повну загальну середню освіту.

4.8. На ІІІ ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на ІІ ступені і мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

4.9. Особи, які виявили бажання навчатися на ІІІ ступені професійно-технічної освіти, подають керівнику ДНЗ «Сумське ВПУБА» відповідну заяву.

4.10. Керівник ДНЗ «Сумське ВПУБА» з метою проведення відбору осіб для навчання на ІІІ ступені професійно-технічної освіти створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи.

4.11. Конкурсний відбір осіб на ІІІ ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, які визначає ДНЗ «Сумське ВПУБА» за погодженням з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність та результати навчання на ІІ ступені.

4.12. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом керівника ДНЗ «Сумське ВПУБА».

4.13. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.14. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

– особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ДНЗ «Сумське ВПУБА» третього атестаційного рівня за відповідними професіями;

– особи, які вступають до ДНЗ «Сумське ВПУБА» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до ДНЗ «Сумське ВПУБА» здійснюється наказом  директора цього закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Сумське ВПУБА» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «Сумське ВПУБА» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного (регіонального) замовлення.

 1. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Сумське ВПУБА».

На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного (регіонального) замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Сумське ВПУБА» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Сумське ВПУБА», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому ДНЗ «Сумське ВПУБА» здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та управлінням освіти і науки Сумської міської ради.